Obchodní podmínky

Provozovatel

PKZM s.r.o.

Býšť 48, 53322

IČ 26011409

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové oddíl C, vložka 19946

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Zákazník souhlasí s tím, že mu EET účtenka bude zaslána elektronicky (emailem). 


Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky obchodní společnosti PKZM s.r.o. se sídlem Býšť č.p. 48, identifikační číslo: 260 11 409, zapsané v obchodním rejstříku vedeném  v Hradci Králové oddíl C, vložka 19946  upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti  nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím  provozován na internetové adrese  www.pkzm.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Obchodní podmínky jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti vzniklé při uzavírání kupních smluv mezi prodávajícím a kupujícím a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může též provádět objednávání bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv změně povinen aktualizovat.

Přístup k uživatelskému účtu  je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.


Uzavření kupní smlouvy

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží.  Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty  a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny  tohoto zboží  zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není  omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu  za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě dopravy do jiných zemí má možnost  se kupující domluvit s prodávajícím individuálně na podmínkách dopravy.

Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.

Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

  • ·objednávaném zboží ( objednané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu)
  • ·způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
  • informace o nákladech  spojených s dodáním zboží

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu ( včetně obchodních podmínek).

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám

 

Cena zboží a platební podmínky

 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

  • v hotovosti v lékárně Býšť čp. 78
  • v hotovosti na dobírku
  • bezhotovostní na účet prodávajícího č. 2106509525/2700 vedený u UniCredit Bank
  • bezhotovostní prostřednictvím platební karty


Sazebník za provedení platby:

 

Způsob platby Objednávka do 2000,- Kč Objednávka nad 2000,- Kč
V hotovosti při osobním odběru v Lékárně Býšť, č.p. 78 ZDARMA ZDARMA
Platba předem na bankovní účet 2106509525/2700 ZDARMA ZDARMA
Dobírka - platba v hotovosti přepravní společnosti při dodání 50,- Kč ZDARMA


Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  dodáním zboží.


Sazebník doručení:

 Způsob doručení  Místo dodání  Objednávka do 2000,- Kč, s celkovou váhou do 25 kg  
Objednávka do 2000,- Kč, s celkovou váhou nad 25 kg  Objednávka nad 2000,- Kč, s     celkovou váhou do 25 kg    
Osobní odběr v lékárně Býšť   Býšť č.p. 78        ZDARMA ZDARMA  ZDARMA
 PPL  Česká republika

 200,- Kč  

200,- Kč za každých 25 kg

 200,- Kč za každých 25 kg


V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 10 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

Prodávající vystavuje ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.


Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující, který je spotřebitelem má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

1) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

2) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

3) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

 

V případě odstoupení od smlouvy musí kupující prodávajícího o svém odstoupení písemně informovat, a to:

a) odesláním řádně vyplněného a podepsaného vzorového formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou těchto obchodních podmínek, na adresu PKZM s.r.o. , Lékárna Býšť, Býšť78,  53322, nebo

b) odesláním emailu z elektronické adresy kupujícího na adresu pkzm@centrum.cz s následujícím textem: „Odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy č. [***] uzavřené na základě objednávky č. [***] ze dne [***] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží." s uvedením data, celého jméno a adresy kupujícího.

V případě odstoupení od smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebované, a je-li to možné, v původním obalu.

Ve lhůtě deseti dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda-li vrácené zboží není poškozeno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je též oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Přeprava a dodání zboží

Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za uskladnění, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení

Odpovědnost za vady, záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku).

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů.

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ( dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny.


Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě.

Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující může souhlas ze zpracováním osobních údajů ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením elektronicky na info@fajnlekrana.cz nebo písemně na adresu prodávajícího.

V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího. 


Závěrečná ustanovení

Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje  mezinárodní  (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím a není přístupná.

Prodávající je ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku ve vztahu ke kupujícímu vázán Etickým kodexem české lékárnické komory (znění kodexu je dostupné zde).

Stížnosti kupujícího nepodléhají zvláštnímu mimosoudnímu přezkumu nebo jinému způsobu řešení sporů. Ve smyslu zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech se může kupující se stížnostmi na činnost prodávajícího obrátit na SÚKL.


V Býšťi dne 21.10.2015